Tekstweergave van sc_1883_12_14_0028_r.jp2

No. 126 Eerste Blad Zaterdag 13 Juli 1940 Een en zeventigste jaargang ENKHUIZER COURANT DAGBLAD voor Hollands Noorderkwartier Uitgave: N.V. ENKHUIZER COURANT v.h. D. C. Egmond Bureau: Westerstraat 100, Enkhuizen. Telefoon 1 Het onverwachte. (Nadruk verboden) Een jong en ietwat cynisch wijsgeer schreef eens: „De grootste bekoring van het leven is die van het onver¬ wachte", een uitspraak, die door de grote massa verre van onderschreven wordt. Men wenst voor zich zo gaarne, dat de zaken lopen, zoals verwacht werd, zoals van te voren stipt en planmatig werd uitgeknobbeld en slaat uit zijn lood als blykt, dat er óók nog andere factoren zijn welke meetellen en die men by de eigen berekening toevalli¬ gerwijze buiten beschouwing gelaten of verwaarloosd had. Dan is „Leiden in last" en wordt een misbaar gemaakt, alsof de sterren hun loop gewijzigd hebben. Zo gaat het zowel in het kleine, als in het grote, men mist maar al te vaak aanpassingsvermogen aan het onver¬ wachte. Het onverwachte komt voor velen als een schrikbeeld: Zij trachten niet, zich er aan te gewennen, houden zich nog altijd aan de oude sleur van het oude levensplan, dat zo onbewogen voortging als een zomerzuchtje over lichtkabbelende golfjes. Ze rekenden niet met storm of or¬ kanen; die pasten niet in het kader en werden dus uitgeschakeld. In de verste verte zien zij niets, wat hen ook maar in 't onverwachte beko¬ ren kan. En toch komt dit steeds en altoos. Men kan vrijwel niets met zo'n ze¬ kerheid verwachten dan juist het onverwachte. Dit was het levensbeginsel van den genoemden wijsgeer en hy kwam er toe te bekennen, dat het hem heel wat zelfoverwinning en zelfinkeer gekost had, alvorens ook hij de bekoring in dat onverwachte kon zien. Want hij bleef toch óók maar een gewoon mens, die als ieder intens le¬ vend wezen zijn plannen maakte, daar¬ bij zelfs met factoren rekenend, die gewoonlijk verwaarloosd werden. Hij woog goede tegen kwade kansen af, mogelijkheden tegen onmogelijk¬ heden, maar het geheim van zijn le¬ venshouding was, dat hij het onver wachte steeds verwachtte, beseffend, dat hij toch niet alles omvatten kon. En dan als het kwam stelde het nieuwe hem niet teleur, het bekoorde hem, gaf juist waarde aan het leven, omdat t een nieuwe instelling vroeg, een scherpen van de geest op onbe¬ kend en onontgonnen gebied. Hij ging het nieuwe, dat zo velen schokte, on bevoordeeld en onbewim¬ peld tegemoet, alleen omdat het hem bekoorde als één van de facetten van het leven, die hij tot nu toe onopge¬ merkt gepasseerd was. Een nieuwe situatie kan schokken, vrijwel niemand ontkomt daaraan. Dit is logisch en algemeen menselijk, maar geen reden om bij de pakken te gaan neerzitten, in wanhoop wachtend tot de wereld vergaat. Wat is om een enkel voorbeeld te noemen de bekoring van de wedstrijdsport? Immers niets dan het onverwachte! Dat is wat duizenden steeds opnieuw naar het op zichzelf steeds gelijke schouwspel trekt, zij zoeken onbewust de afleiding van het onverwachte, dat hen enerveert, meesleept in de steeds wisselende nieuwe situaties. Een wedstrijd met een emotioneel verloop: dat is je ware, daarvan genie¬ ten zij eerst recht; deze schenkt meer voldoening dan de uitkomst, zoals de „insiders" die voorspelden .... ! Van den genoemden wijsgeer in zijn beredeneerdheid èn van de wedstrijd¬ enthousiasten in hun impuls kunnen wy veel leren. Dat is: aan te passen, Abonnementsprijs f 1.75 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. ) Giro 3341. Advertentietarieven: zie elders in dit blad. Drie vlooteskaders bij Martinique Franse, Engelse en Amerikaanse oorlogsschepen. BEMIDDELEN GSGERUCHTEN. GENèVE, 12 Juli (D.N.B.) In de wateren rondom het Franse Antilleneilanden liggen nog steeds 3 groepen oorlogsschepen. De Engelse oorlogsbodems blyven om het eiland patrouilleren, waarby zy, volgens de jongste berichten, zelfs de driemylen zone passeren . Er is echter nog geen gevechtshan¬ deling met de Franse oorlogsschepen ontstaan, die deels in de haven liggen, deels buiten de haven bewakingsdienst verrichten. Op zee kruisen voorts voortdurend de vyf Amerikaanse torpedojagers, die hun rol van waarnemers blyven spe¬ len. Het eiland is nog altyd van elke aan¬ voer van buiten afgesloten, zodat de Franse overheid op het eiland reeds het voornemen zou hebben, dringend nodige goederen met Amerikaanse oor¬ logsschepen uit de V.S. te laten over¬ komen. Men verkeert in grote ongerustheid over het lot van twee Franse koopvaardijschepen, die drie dagen geleden uit Portorico waren vertrokken en waarvan men sindsdien niets meer vernomen heeft. Men vreest, dat zij door de Engelse oorlogsschepen, die tussen de Kleine Antillen kruisen, zijn buitgemaakt. Naar* United Press van betrouwbare zijde uit Washington verneemt, hebben de oorlogs¬ schepen rond Martinique drie concentrische ciikels getrokken. Eerst liggen er de Franse binnen de driemylszone, vervolgens de En¬ gelse buiten deze zone en daarbuiten weer de Amerikanen. Voor smaakvol en modern BLOEMWERK tegen billyke prys, naar Ramkema's Bloemisterij Verlaat Telf. 191 Er hebben inmiddels geruchten de ronde gedaan dat de V.S. tussen Engeland en diank rijk zouden bemiddelen om het uit¬ breken van vijandelijkheden bij Martinique te verhinderen. O.a. zou men pogen, het Franse vliegtuigmoederschip „Béarn" van Marti¬ nique te laten vertrekken en te New-Orleans op te leggen. Het D.N.B. wyst evenwel op een bericht van de „New York Times'", die uit Franse, kringen is Washington verneemt, dat de é ranse marine-autoriteiten het Amerikaan¬ se voorstel, om het vliegtuigmoederschip „Béarn in New-Orleans te interneren, vier¬ kant van de hand hebben gewezen. De Fran¬ se opperbevelhebber van Martinique heeft den commandant van de „Béarn" verboden uit te lopen. Daarentegen zyn thans tussen Fransen en Amerikanen besprekingen gaande over de vorming van een internationale commissie, die tot taak zal hebben op de démobilisatie van de Franse oorlogsschepen bij Martinique toe te zien. BRITSE BOMMEN OP TWEE BADPLAATSEN BERLIJN, 12 Juli (D.N.B.) Engelse vliegers hebben in de nacht van 8 op 9 Juli een Noord-Duitse badplaats aan¬ gevallen. Hierbij werd het kurhaus door twee dynamiet- en veertien brandbommen getrof¬ fen, waardoor het das, de zaal en de kelder van het kurhaus werden vernield. Twee an¬ dere dynamietbommen vielen in een klein riviertje. By een aanval op een badplaats aan de Ryn werden door vyf bommen ver¬ scheidene woonhuizen en gebouwen ernstig beschadigd. Andere nachtelijke bomaanvallen van En¬ gelse vliegers waren gericht op kleine plaats¬ jes, waarby in hoofdzaak terreinschade werd aangericht. PREVENTIEVE ARRESTATIES IN LITAUEN. KAUNAS, 12 Juli (D.N.B.) In de afgelopen nacht zyn in Kaunas en in de provincie talrijke preventieve arresta¬ ties van politieke persoonlijkheden verricht. Onder de gearresteerden bevindt zich ook een aantal voormalige ministers, hoge amb¬ tenaren, officieren, redacteuren, auteurs en partijleiders van alle richtingen. TURKS PARLEMENT ACHTER DE REGE¬ RING. INSTANBOEL, 12 Juli (D.N.B.) Na 't af¬ leggen van een verklaring door den Turksen minister-president en aansluitende debatten van verscheiden afgevaardigden der Volks¬ partij van de onafhankelijke groep, waaruit goedkeuring bleek, hebben 375 aanwezige af¬ gevaardigden hun vertrouwen in de regering uitgesproken. ANKARA, 12 Juli. (Stefani.) Vrijdagmid¬ dag, tijdens de zitting van de Kamer heeft de minister-president een rede uitgesproken waarin hij de toestand van Turkejje be¬ sprak ten aanzien van de oorlog. Hij zeide o.m. dat Turkije trouw bljjft aan zyn vriendschappen en vastbesloten is zijn eigen onafhankelijkheid te verdedigen. Intussen volgt het de loop der gebeurtenis¬ sen. Hy voegt hieraan toe, dat Turkeije er nooit aan heeft gedacht zyn naburen aan te vallen en zich er over verheugt dat zijn na¬ buren dezelfde gevoelens te zijnen opzichte tonen. Montagu Norman, gouverneur van de Bank van Engeland. het gebied liggen, waarop een bankdirecteur zich beweegt. In 1922 heeft hy met Baldwin een bezoek aan de Ver. Staten gebracht tot het bespreken der oorlogsschulden. Verder had de aanvulling der goudreser¬ ves en de financiële sanering van de landen, die door de oorlog hadden geleden, zyn aan¬ dacht. Tydens zyn tweede bezoek aan Amerika In 1925 streefde hy vooral naar een nauwe sa¬ menwerking der Bank van Engeland en de Federale Reserve Banken en trachtte in de Ver. Staten belangstelling te wekken voor Europese financiële vraagstukken, zyn be¬ noeming tot Privy Council volgde in 1923. Montagu Norman bezocht Amerika in 1931 voor de derde maal en men schreef hem toen de bedoeling toe een crediet voor te bereiden voor de landen, die het meest onder de oorlog hadden geleden. Ook drong hij aan op opschorting van oor¬ logsschade-betalingen. De devaluatie van het Pond in 1931 en andere belangryke maat¬ regelen tot bescherming van de Engelse va¬ luta, financiële en goud-politiek, zyn door hem geïnspireerd of zo hij daartoe de be¬ voegdheid had, genomen. De samenwerking met Amerika stelde hy, als opgemerkt, op hoge prys, evenals die met Frankryk. Als bekend, werd met de genoem¬ de landen het drievoudig monetair accoord gesloten, dat thans door de oorlog en de ineenstorting van Frankrijk zeer veel van zyn waarde heeft verloren. Dit accoord was voor een groot deel zijn werk, dat tegenover de drang der omstandigheden geen stand heeft kunnen houden. EERSTE MINISTERRAAD ONDER PéTAIN BIJEEN. Ministers hebben collectief ontslag aangeboden. GENèVE, 12 Juli (D.N.B.) Uit Vichy verluidt, dat daar hedenavond in hot Parkhotel de eerste ministerraad btieen ls gekomen onder Pétain, als hoofd van de staat, Geiyk te verwach¬ ten was hebben daarby de ministers collectief hun ontslag aangeboden en daarmede de weg vrygemaakt voor de vorming van een uit twaalf leden be¬ staand nieuw kabinet. De lijst dor nieuwe ministers zal reeds morgen worden ge¬ publiceerd. overal de bekoring te zien, waar deze maar even te vinden is, het leven écht te ondergaan in zijn steeds wisselende situaties. Want als wij het leven onder¬ gaan, dan en dan alleen gaan wij in het leven niet onder. D. H. TERDIEK. MONTAGU NORMAN Afgetreden als gouver- verneur der Bank van Engeland. LONDEN, 112 Juli (D.N.B.) De „Daily Herald" bevat een bericht, vol¬ gens hetwelk, nu de oorlogsfinanciering van Engeland opnieuw wordt geregeld, de gou¬ verneur der Bank van Engeland Montagu Norman, zyn post zal verlaten. Als zyn opvolger wordt Lord Catto ge¬ noemd ,de president der Engelse bank Mor¬ gan and Grenfeld, die de belangen van het Amerikaanse bankconcern Morgan vertegen¬ woordigt. Het is ongeveer twintig jaar geleden aldus voegt het „Handelsblad" hieraan toe dat Montagu Norman tot gouverneur der Bank van Engeland werd benoemd en jaar op jaar volgde zyn herbenoeming. Omtrent de redenen, welke hem genoopt hebben zyn post vaarwel te zeggen, bevat het boven¬ staande bericht niets. Montagu Norman, die in 1871 werd gebo¬ ren en jarenlang tot een der bekendste fi¬ nanciers van de wereld behoorde, komt uit een bankiersfamilie, zowel van moeders- als vaderszijde, zodat hy in het voetspoor van zijn voorvaderen is getreden. Nadat hij in de Zuid-Afrikaanse oorlog had meegevochten, waarvoor hy een onder¬ scheiding ontving, wydde hij zyn arbeids¬ kracht aan het Engelse bankwezen. Tijdens de wereldoorlog knoopte hij de eerste be¬ trekkingen met de Bank van Engeland aan en werd in 1918 benoemd tot Deputy-Go¬ vernor, waarna hy in 1920 tot het ambt van hoofdleider der bank werd geroepen en de plaats van gouverneur bekleedde. Alhoewel de traditie bij do bank wilde, dat de gouver¬ neur slechts één jaar in functie bleef en daarna plaats maakte voor den Deputy-Go¬ vernor, bleef hij, als gezegd, zijn post be¬ houden. Hy hield rich ook bezig met de behande¬ ling van vraagstukken, welke feiteiyk bulten WACO TRAP TAXI. VERHUUR van TANDEMS en RIJWIELEN Vraagt condities voor het huren van plaats tot plaats en ook van vóórtrapper. W.A.C.O. Venedie 13 - Enkhuizen. TeL 78. DUITS LEGERBERICHT. BERLIJN 12 Juli (D.N.B.) Het op¬ perbevel van de weermacht maakt be¬ kend: Eenheden gevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpers van het luchtwa- pen vielen op 11 Juli vliegvelden, ha¬ veninstallaties en wapenfabrieken in Zuid- en Midden-Engeland alsmede scheepsdoelen voor de Oost- en Zuid¬ kust van Engeland aan. In de havens van Plymouth en Lowe¬ stoft werden de haveninstallaties door bommen getroffen, te Portsmouth en in de industriële bedryven by Burton- Upon-Trent ontstonden door bomtref- fers hevige branden. In het Kanaal gelukte het een tank¬ schip van 15.000 br.t. alsmede vier koop- vaardyschepen met een totale inhoud van 15.000 br.t. tot zinken te brengen en negen andere koopvaardyschepen door voltreffers zwaar te beschadigen. By deze aanvallen schoten zowel onze gevechtsvliegtuigen, duikbommenwer¬ pers als jagers verscheidene vyandslyke jachttoestellen neer. Het werpen van bommen door den vyand op West-Duitsland wrs gering en veroor¬ zaakte geen schade. De totale verliezen van den vyand bedroe¬ gen gisteren 13 vliegtuigen waa»van drie door luchtdoelartillerie. Zeven onzer eigen vliegtuigen worden ver¬ mist. De successen van de oorlogsmaruie cn het luchtwapen in de handelsoorlog hebben voor Engeland een gevoelige hoogte bereikt. Tot 8 Juli 1940 zyn tot zinken gebracht: a. Door torpedotreffers en mynen van onze duikboten: 1.920.439 br.t. b. door onze zeestrydkrachten aa.i de op DAGBLAD ENKHUIZER COURANT Telcf. No. 1. Giro 3841 ABONNEMENTEN: Per kwartaal voor binnenland ƒ 1.75. Weekabonnementen 15 ct. Losse nummers 5 ct., van oudere datum 10 ct. Amerika ƒ 14.— per jaar. Ned. O.-Indië ƒ 9.50 per jaar. ADVERTENTIES: Gewone advertenties 12 ct. per regel. Tussen de tekst 24 ct. per regel.; voorpagina 36 ct. p. r. Contractprijzen op aanvrage. „ZOEKLICHTJES", KLEINE ADVERTENTIES: De prys van een „Zoeklichtje" van hoogstens 5 regels bedraagt ƒ 0.40; elke regel meer 10 cent; 4 plaatsin¬ gen 3 maal betalen; alles netto k contant. (Uitgesloten hiervan zyn annonces, betreffende familieberichten, uit¬ voeringen, verkopingen e.d.) Inzending advertenties tot 9.00 uur; familieberichten tot 11.00 uur. . ju*V,. ZEILTOCHT. Weer stappen mensen op hun schuit, Weer zeilt de Koninkiyke uit, Weer tikken vaklui op het glas, Weer kijken ze naar het eompaa, Weer staan we aan de buitenkant Te wachten op een trouwe klant, En turen via rooie ton Weer uren naar de horiaon. Nu de Blitse weerberichten Onbepaald zyn opgeschort, Nu je zónder eksterogen Niet weet wét voor weer hot wordt, Nu je met de muts moet gooien Naar de richting van de wind, J'op de vraag: komt er een bries of Wordt het blak? geen antwoord vindt; Spreek ik nog geen welkorastwoordje, 't Staat misschien wel niet beleefd, Maar stel dat de Koninkiyke Geen benzinebonnen heeft. Wat begin je met een zeilschip Als de wind niet waaien wil? Lagen de Ooetinjevaarders Soms geen lange weken stil ? Daarom, wie zal me vertellen Nu in motors rit de klad, Wanneer of de vloot van Crone Opdaagt in het Krabbersgat? Eén ding weet de Koninkiyke: Dat ze hier weer welkom is, 't Zy dat ze vandaag of over Veertien dagen binnen is. Gaat de wind by Marken Hggen, Houden ze daar, naar ik wed Scheepsraad en een extra oorlam Wordt aan allen voorgezet. Wachtend op het eerste zuchtje Wordt alzo de t(Jd gekort. En de stemming bl(jft behouden Zolang 't spek niet ranzig wordt... Echter hopen we van harte Dat de wind niet ergens ligt. Maar pal staat in bolle zeilen, Straks hier 't sein klinkt: vloot in 't zicht! Mebe de Jong. pervlakte en andere strydmlddelen: 1.3U2.461 br. t. c. door aanvallen van het luchtwapen: 1.046.313 br. t. Hierdoor ls in totaal sedert het begin van de oorlog 4.329.213 br.t. vflande- ïyke of voor de vyand nuttige handels- scheepsrulmte vernietigd. By dit getal tot zinken gebrachte schepen komen nog meer dan 300 hoofdzakelijk door het luchtwapen beschadigde schepen die ge¬ deeltelijk zo zwaar getroffen werden dat ®j niet verder kunnen worden gebruikt of als gevolg van de noodzakelijke reparaties maanden lang niet rijn te gebruiken. GRIEKS SCHIP OP GEHEIMZINNIGE WIJZE VERGAAN. NEW YORK, 13 Juli 1940 (D.N.B.) Associated Press meldt uit Seattle (Was¬ hington), dat het Griekse s.s. „Hellenic Skipper" 2 dagen geleden op 125 myi uit de kust op geheime wyze ls vergaan. Van de leden der bemanning zyn er 22 door een kustwachtschip opgepikt en te Astorla(Ore- gon) aan land gezet. Eén lid van de beman¬ ning is omgekomen.