Tekstweergave van sc_1883_12_14_0026_r.jp2

No. 124 Vrijdag 12 Juli 1940 Een en zeventigste jaargang ENKHUIZER COURANT DAGBLAD voor Hollands Noorderkwartier Uitgave: N.V. ENKHUIZER COURANT v.h. D. C. Egmond Bureau: Westerstraat 100, Enkhuizen. Telefoon 1. Abonnementsprijs f 1.75 per kwartaal.]— Losse nummers 5 ct. Giro 3341. Advertentietarieven: zie elders in dit blad. Op de kleintjes letten! Allerwege grote werken, grote plan¬ nen en groot initiatief. Toe te juichen en op alle mogelijke manieren te bevorderen! Want waar werk is daar is welvaart. Werk schept nieuw werk, altijd maar door, doet de raderen van de maat¬ schappij gesmeerd lopen, geeft levens¬ vreugde en levensdoel. Anderzijds maant men aan om op de kleintjes te letten: Gas- en electrici- teitsbedrijven geven waardevolle wen¬ ken, hoe een half metertje gas, een half kilowattuurtje electra te bespa¬ ren valt. Waterleidingbedrijven dringen er op aan niet te morsen, ophaaldiensten van „afval", die zo waardevol kan zijn, worden ingesteld. En dit laatste is wellicht nog meer toe te juichen, geeft blijk, dat men zich niet doodstaart op het „grote" maar ook de kleintjes niet verwaarloost. Grote werken zijn er bij dozijnen aangewezen, wij willen nu eens op de kleine letten. Dat zijn bijv. sanitaire voorzienin¬ gen, die in vele steden en dorpen ho¬ peloos zijn, een uitgebreide controle op schoorstenen en electriciteitsleidingen, zoals in enkele dorpen met een eigen onderlinge brandverzekering regelma¬ tig geschiedt, hygiënische vuilnis-op¬ haaldiensten, en om een een heel klein en gering lijkend object nader uit te stippelen .. . lekkende kraantjes en waterleidingkranen met een veel te sterke capaciteit voor een gewoon ge¬ zin! Men zie eens in de huizen: Van de honderd kranen lekken er negentig, van de honderd kranen zit er aan vijf- en-negentig een of andere vernuftige „straalbreker" gemonteerd. Hoeveel millioen liters water zouden er op deze wijze jaarlijks niet onge¬ bruikt verloren gaan, hoeveel kubieke meters zouden er niet via „waterdie- ven" waarvoor nooit betaald is of wordt, per jaar, op bloeiende burger¬ tuintjes verspoten en verkwist wor¬ den? Want eigenaardig is, dat men in ieder geval tot voor de oorlog zon¬ der gewetenswroeging de gemeenschap bestal en net zoveel water wegspoot als men maar wilde. Om hierin te voorzien, schuilt een werkgelegenheid, die niet verwaarloosd mag worden, omdat ook op dit gebied vele kleintjes één grote maken. Zo zou het de moeite waard zijn, als eens werd uitgerekend hoeveel bespa¬ ring het gaf aan de waterleidingmaat¬ schappijen, als geen enkele kraan in Nederland meer lekte, als geen kraan meer zóveel water gaf, dat er royaal tuinen en tuintjes mee bespoten kun¬ nen worden, zonder dat de brave bur¬ ger daar ook maar een cent extra voor betaalt. Wij geloven, dat menig vak¬ man uit deze besparing een goede bo¬ terham kon verdienen, als hij aange¬ steld werd om al dit watergemors eens te controleren en de wereld uit te helpen. Dat zou een dienst van de gemeen¬ schap aan de gemeenschap kunnen zijn, die niets behoefde te kosten, noch voor het bedrijf dat deze „service" verleen¬ de, noch aan den verbruiker, die er toch niets op tegen kan hebben, dat aan het lekken en spatten, zonder, of met geringe kosten zijnerzijds radicaal een einde werd gemaakt. En aan derden werd evenmin werk ontnomen, want een kraan moet al héél erg lekken en héél erg hinderlijk wor¬ den voor men den loodgieter er bij haalt. Met 'n kleinigheid is het euvel ge¬ woonlijk te verhelpen. Wie neemt het initiatief? Zo is er ook op ander gebied nog veel Engelse troepen in Noord-lerland. MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN INVAL IN IERLAND. LONDEN, 11 Juni (U. P.) Wij vernemen, dat de pogingen tussen Engeland en Ierland om tot overeenstemming te geraken ten aan¬ zien van de defensie van Ierland zijn mislukt. Het Britse oorlogskabinet heeft daarom besloten zijn eigen defensieplannen uit te voeren. De militaire strijdkrachten in Noord- lerland worden krachtig versterkt. Men neemt voorts voorbereidende maat¬ regelen om met spoed vloot- en luchtverster- kingen aan te voeren in geval van een inval in Ierland. EIRE ZAL NIET MET NOORD- IERLAND SAMENWERKEN. BERN, 11 Juli. (D.N.B.) De minister¬ president van Noord-lerland, lord Crai- gavon, heeft voor het parlement te Bel¬ fast verklaard, dat De Valera definitief zijn voorstel betreffende het nemen van gemeenschappelijke verdedigingsmaat¬ regelen door Noord-lerland en Eire van de hand heeft gewezen. De „Daily Mail" meldt, volgens het D.N.B. uit Dublin, dat de verdediging van Eire zo snel mogelijk zal worden verbeterd. De „News Chronicle" schreef, dat het te Londen wel zeker werd geacht, dat de rege¬ ring De Valera wel besloten was de neutra¬ liteit te handhaven, maar dat zij geen Brit¬ se troepen bij wijze van beschermingsmaat¬ regel in Eire wilde toelaten. De Britse re¬ gering koestert niet het voornemen een inval in Ierland te doen. Zij treft uitsluitend toe¬ bereidselen teneinde zo snel mogelijk gevolg te kunnen geven aan een S.O.S.-roep van Dublin.,,Z(j hoopt nog steeds dat het Ierse volk het gevaar zal inzien". WATEREN TUSSEN IJSLAND EN ORKADEN GEVAARLIJK. LONDEN, 11 Juli (Reuter). De Admirali¬ teit deelt mede, dat de wateren tussen de Orkaden en IJsland gevaarlijk zijn. Schepen, die zich van de Atlantische oceaan naar Europese havens willen begeven, moeten tus¬ sen Orthona en kaap Wrath en door de Pentland-firth tot Kirkwall varen, waar zij nieuwe instructies zullen krijgen. VLIEGTUIG-AANVALLEN OP ENGELAND. BERLIJN, 11 Juli. (D.N.B.) Het op perbevel van de weermacht deelt mede: De reeds door een afzonderlijke medede¬ ling bekend gemaakte successen van het luchtwapen tegen Britse konvooien, hebben, naar thans definitief is vastgesteld, tot ver¬ nietiging van een kruiser van 7.000 ton en vier koopvaardijschepen van in totaal 21.000 br. register ton geleid. Verder werden een kruiser en zeven koop¬ vaardijschepen, waaronder een tankboot, zo zwaar beschadigd of in brand geschoten, dat z(j als verloren kunnen worden beschouwd. Voorts behaalden onze gevechtsvliegers gisteren grote successen bij de aanval op vliegvelden in Zuidoost-Engeland, op ha¬ venwerken aan de Zuid- en Zuidwestkust en fabrieken der wapenindustrie. In het bijzonder werden in de munitie- opslagplaatsen bij Pembroke en in de havens van Plymouth en Swansea hevige explosies en grote branden waargenomen. Ook de petroleumopslagpaatsen van Pem broke en Portland zijn in brand geraakt. Een vijandelijke aanval op het vliegveld Amiens—Glissy door zeven Britse bommen¬ werpers is geëindigd met het neerschieten van alle zeven vliegtuigen, zoals ook reeds in een speciaal bericht is medegedeeld. Verder ontstond in verband met een aan¬ val op een konvooi in Het Kanaal een lucht¬ gevecht, waarbij tien vijandelijke jagers neer¬ geschoten werden. In de nacht van 10 op 11 Juli ondernam de vijand geen vluchten boven het Rijksgebied. In totaal werden gisteren in luchtgevech¬ ten 35 vijandelijke vliegtuigen en een ver¬ sperringsballon neergehaald. Zeven eigen vliegtuigen worden vermist. In de handelsooriog tegen Engeland nemen de successen ten gevolge van de gunstige uitgangsbasis onzer duikboten toe. Zo wer¬ den alleen in de laatste zes weken tot de 8ste Juli 609.000 br. r.ton vijandelijke scheeps- productief werk, dat verwaarloosd wordt of over het hoofd gezien. Onder het motte „vele kleintjes ma¬ ken één grote", is op dit terrein nog veel initiatief mogelijk. ruimte tot zinken gebracht. Daardoor is het gemiddelde cijfer van de tot zinken ge¬ brachte tonnage door duikboten tot meer dan 100.000 br. r.ton per week gestegen. PARTIJ VAN MOSLEY IS ONTBONDEN. BERN, 11 Juli (D.N.B.) Volgens een me¬ dedeling van het ministerie van Binnenland¬ se zaken is de Britse Fascistische Unie Woensdagavond ontbonden. Sir Oswald Mos- ley en zjjn vrouw, alsmede een aantal zijner medewerkers, zijn reeds sinds enige tijd ge- intern eerd. ITALIAANS TROEPENSCIIIP VERGAAN. Tweehonderdtwintig soldaten omgekomen. ROME, 11 Juli (D.N.B.) Het schip „Pa- panini", van de maatschappij Kyrenla, dat met 920 soldaten en een bemanning van 30 koppen Bari in de richting Durazzo heeft verlaten, is, naar Stefani meldt, op 28 Juni 12 km voor Durazzo in brand geraakt en ge¬ zonken. Het Italiaanse hoofdkwartier deelt vol¬ gens Stefani mede, dat 214 Italiaanse en 6 Albanese officieren zijn omgekomen. GENERAAL MÏTTELHAUSER AAN BRITSE ZIJDE? LONDEN, 11 Juli (D.N.B.) De vroegere opperbevelhebber van het Franse Levant- leger, generaal Mittelhauser, zou de Pales¬ tijnse grens zijn gepasseerd en zich ter be¬ schikking van de Engelsen hebben gesteld. VREDE OP DE BALKAN IN ALLER BELANG. ROME, 11 Juli (D.N.B.) De Italiaan¬ se minister van buitenlandse zaken, Graaf Ciano, is Donderdag in gezel¬ schap van den Duit-en ambassadeur von Mackensen van zijn reis naar Duitsland teruggekeerd. Om hem te ontvangen waren hoge ambtenaren van het minis¬ terie van buitenlandse zaken en gezant Prins Bismarck op het station versche¬ nen. Stefani meldt uit Boedapest: Teleki en Csaki zijn ontvangen door den Rijks bestuurder Horthy, wien zij rapport uit¬ brachten over de resultaten van hun be¬ sprekingen te Miinchen. Behalve op de Italiaanse overwinning in de Ionische Zee, waaraan door de bladen grote aandacht wordt besteed, leggen de Berlijnse avondbladen grote nadruk op de volkomen eenheid der spilmogendheden, die niet alleen blijkt uit de bijeenkomst tussen den Führer en Ciano te Miinchen, doch ook uit de bijeenkomst van het Duitse staats¬ hoofd met de Hongaarse staatslieden. De „Deutsche Allgemeine Zeitung" geeft een overzicht en schrijft over de besprekin¬ gen te München het volgende: Toen destijds Engeland de volken van Eu¬ ropa in de sanctieoorlog tegen Italië wilde arjjven, ontstond de spil Rome—Berljjn. De eerste functie was de Duits-—Italiaanse sa¬ menwerking voor een constructieve vredes- ordening in het Zuid-Oosten. Thans is de solidariteit van de spil op alle gebieden van de oorlog en de vrede een feit, dat Europa beheerst. „Het is slechts natuurlijk en toch van or¬ ganische betekenis", zo schrijft het blad verder, „dat het gezag van Duitsland en Italië zich op dit ogenblik ook juist b(j de vraagstukken betreffende het Donaugebied laat gelden, die indertijd bij het begin van de Duits-Italiaanse samenwerking ook be¬ stonden. De oude vriendschap van de Spil¬ mogendheden met Hongarije is voor de g"cst der besprekingen te Miinchen toonaangevend geweest. De oorlogvoerende mogendheden, Duits¬ land en Italië .hebben, evenals Honga¬ rije, in d. eerste plaats belang by een economische stabiliteit van het Donau¬ gebied en bij de stabiliteit van de vrede in het Zuid-Oosten. Het resultaat van München is in deze zin niet alleen in Hongarije, doch ook in de gehele Balkan begrepen. De onomstreden autoriteit van Duitsland en Italië is het onderpand van het vertrouwen voor de kleine volken, hetzij zjj indertijd door het systeem van Versailles en Trianon op brute wijze zijn opgeofferd, of onlangs door de misdadi¬ ge oorlogsophitsing der Britse „garan¬ ties" aan de rand van een afgrond zijn gebracht." , RESULTAAT VAN ZES WEKEN DUIKBOOT ACTIE. BERLIJN, 11 Juli (D.N.B.) - Het front- bericht van het D.N.B. luidt alt volgt: Het is Duitse duikboten gelukt in de loop van de laatste zes weken rond 609.000 bruto registerton scheepsruimte der vijandelijke koopvaardij in de grond te boren. Deze verliezen moeten Gropt- Brittannië des te harder treffen, daal¬ de Britse economie in al haar takken volkomen aangewezen is op aanvullende importen. Voor de Engelse voedingseconomie bestaat een doorlopende aanvullende invoerbehoefte van rond 80% van het verbruik; voor talrijke voor de oox-log belangrijke industrieën, zoals bijv. de aluminiumproductie, stijgt de im portbehoefte tot bijna 100', der benodigde grondstoffen. Reeds voor de oorlog moesten ongeveer 96 procent der benodigde petrole- u.mproducten over zee worden aangevoerd, aangezien de aanwezige hydreerinstallaties nauwelijks 4% van de normale vredesbehoef- te konden dekken. Het verlies aan bruikbare tonnage is voor Engeland echter, ondanks het in beslag ne¬ men van Noorse, Deense, Nederlandse, Bel¬ gische en Franse schepen, des te pijnlijker, daar bij de aanvang van de oorlog de be¬ schikbare Britse koopvaardij-scheepsruimte ongeveer een millioen ton geringer was dan in het begin van de wereldoorlog. Voor de uitwerking van de Duitse blok¬ kade legen Engeland is het kenmerkend, dat in de jongste tijd herhaadelijk sterk be¬ schermde Britse konvooien in het Kanaal met succes konden worden aangevallen. De Engelsen moeten Het Kanaal en de Straat van Dover, ondanks de voortdurende succesvolle Duitse aanvallen, blijven gebrui¬ ken, aangezien klaarblijkelijk de havens der Britse Westkust met haar installaties niet voldoende zijn om de doorlopende overzeese lavitailleringsbehoefte te lossen en te ver¬ voeren. In dit verband moet er aan herinnerd wor¬ den, dat Londen en de havens van de Theems tot dusverre rond 42', van de totale Britse invoer moesten opnemen en omslaan, een hoeveelheid goederen dus, die niet zonder meer verlegd kan worden naar andere ha¬ vens, aangezien daar de nodige speciale in¬ stallaties ontbreken. Dientengevolge ziet de Britse regering zich klaarblijkelijk genood zaakt de konvooien tot iedere prjjs en zelfs met de zwaarste offers door Het Kanaal raar de monding van de Theems te brengen. WAT DE ITALIAANSE VLIEGERS PRESTEERDEN. ROME, 11 Juli (D.N.B.) De chef van de generale stat van het luchtwapen, ge neraai Pricolo, heeft een dagorder uit- gegeven, waarin wordt gezegd: De 8ste en de 9e Juli zijn door de prachtige prestaties van ons luchtwapen geken¬ merkt. In het verloop van deze oorlog zullen deze prestaties gedenkwaardig blijven, omdat zij voor het eerst voor ons een klassiek .voorbeeld vormen van een massaal optreden door eenheden van de 'uchtmacht tegen eenheden van de zee¬ macht en omdat daarbij resultaten zijn behaald, die in elk opzicht van beslissen¬ de betekenis waren. Twee sterke vijandelijke vlooteskaders voeren naar net schiereiland met voor ons buitengewoon 'gevaarlijke voornemens. Het luchtwapen heeft deze vlootmacht voort¬ durend in het oog gehouden, haar geen ogen¬ blik met rust gelaten en haar onophoudelijk op doeltreffende wijze met bommen bestookt. Driehonderd vliegtuigen hebben van hun vaak ver verwijderde bases in de Egeische zee, in Libye, in Apulie, Albanië Cicilië en Sardinië uit, de vijandelijke es¬ kaders, ondanks de hevige luchtafweer, herhaaldelijk met bommen van het aller¬ zwaarste kaliber aangevallen en getrof¬ fen, de formaties uiteengedreven en deze gedwongen voortdurend van koers te ver¬ anderen. Onze escadrilles bommenwerpers hebben in nauwe samenwerking met onze roemrijke marine de voornemens van de vijandelijke eskaders verijdeld. Deze hebben daarop onze wateren moeten verlaten, zonder ook maar één van hun doeleinden te hebben bereikt. Uit betrouwbare bron en uit fotografische documenten is bevestiging gekregen van de zware beschadigingen, die ons luchtwapen op de Engelse schepen heeft veroorzaakt. De houding van deze piloten is voorbeeldig ge¬ weest, evenals de organisatie van 'deze ma¬ noeuvre. Dit alles wordt ook duidelijk bewe¬ zen door het feit, dat bij een actie, die met grenzenloze offervaardigheid is uitgevoerd slechts drie van onze vliegtuigen zijn ver¬ loren gegaan. I OPERATIES IN MIDDENLANDSE ZEE Ergens in Italië, 12 Juli 1940 (Stefani) Na de slag in de Ionische Zee op 9 de zer, aldus meldt de vlootcorrespondent van DAGBLAD ENKHUIZER COURANT Telef. No. 1. Giro 3841 ABONNEMENTEN: Per kwartaal voor binnenland ƒ 1.75. Weekabonnementen 15 ct. Losse nummers 5 ct., van oudere datum 10 ct. Amerika ƒ 14.— per jaar. Ned. O.-Indië ƒ 9.50 per jaar. ADVERTENTIES: Gewone advertenties 12 ct. per regel. Tussen de tekst 24 ct. per regel.; voorpagina 36 ct. p. r. Contractprijzen op aanvrag«. 1 „ZOEKLICHTJES", KLEINE ADVERTENTIES: De prijs van een „Zoeklichtje" van hoogstens 5 regels bedraagt ƒ 0.40; elke regel meer 10 cent; 4 plaatsin¬ gen 3 maal betalen; alles netto a contant. (Uitgesloten hiervan zijn annonces, betreffende familieberichten, uit¬ voeringen, verkopingen e.d.) Inzending advertenties tot 9.00 uur; familieberichten tot 11.00 uur. Engels vliegtuig wierp kist in Amsterdam. Spoorloos verdwenen. 5000 GOLDEN VOOK DE TERUGBEZORGING. AMSTERDAM, 11 Juli. De procureur-ge¬ neraal b(j het gerechtshof te dezer stede, fungerend directeur van politie, en de hoofdcommissaris van politie hebben op ver¬ zoek, ontvangen van den Weermachtsbevel¬ hebber in Nederland, een bekendmaking in de stad doen aanplakken van de volgende inhoud: Medeburgers: Op de 9e Juli 1949 Is In de vroege morgenuren In Amsterdam in het plantsoen tegenover het perceel Wiellngenstraat 26 een Engels val¬ scherm met een ijzeren kist, groot 40 X 20x^0 cm., omlaaggekomen. De wacht van de luchtbeschermingsdienst heeft volgons voorschriften liet voorval aan z(jn blokhoofd gemeld,doch heeft nage¬ laten, de kist in de eerste plaats in vei¬ ligheid te brengen. Deze is verdwenen. Deze kist met inhoud moet onmiddel¬ lijk opgespoord worden.. Helpt allen mede! W(j allen hebben er het grootste be¬ lang b(j, dat de Engelse luchtaanvallen op ons land eindelijk ophouden. Deze worden alleen daardoor mogelyk ge¬ maakt, omdat Engeland handlangers in ons land heeft. Maakt deze mensen, die ons allen de zwaarste schade berokkenen en in wier bezit de onderhavige kist gekomen zal zijn, het werk onmogelijk. Voor de terugbezorging van de kist mot inhoud wordt een beloning van ƒ 5000.— uitgeloofd. De Procureur-Generaal voornoemd, VAN THIEL. De hoofdcommissaris voornoemd, VERSTEEG. Stefani, hebben Italiaanse vliegtuigen we¬ derom talrijke verkeningsvluchten gemaakt in verschillende sectoren van de Mldden- landse Zee, teneinde Britse vlootstr(jdkrach- ten, die in Zuidelijk, Zuid-Oostelijke en Zuid- Westelijke richting waren terug getrokken, te verkennen. De vijandelijke eskaders v> anderden (verschillende malen van koers, teneinde de vliegtuigen op een dwaalspoor te brengen. Vandaag hebben de Italiaansè bommenwerpers de gehele dag de Engelse schepen, die eerst koers naar Egypte zet¬ ten, en daarna naar Kreta, kunnen bereiken en volgen. Niettegenstaade het hevige vuren van het afweergeschut werden talrijke vijandelijke bodems door bommen van groot kaliber getroffen en beschoten. Vier Britse jachtvliegtuigen die van een Brits vliegtuig moederschip, dat van één der eskaders deel uit maakten, waren op ge¬ stegen, z(jn door de Italianen neergeschoten.