Tekstweergave van sc_1883_12_14_0017_r.jp2

Maandag 8 Juli 1940. ENKHUIZER COURANT Opleiding leerplichtvrije jeugd en ouderen. Belangrijke bijeenkomst in de openbare lagere school te Midwoud. De algemene ontwikkeling van de leer- plichtvrye jeugd en ook van ouderen, is steeds onder de voortdurende aandacht van burgemeester Avis van Midwoud en het is dan ook naar aanleiding van een door den burgemeester bijeengeroepen bijeenkomst met den heer Pol, H. d. S. te Hauwert, Hoofd van de Land- en Tuinbouwcursus, aldaar en onderwijzer aan de Middenstandscursus te Midwoud, den heer van Barneveld, H.d.S. en den heer Hage, eveneens onderwijzer aan de Middenstandscursus, dat een plan is ontwor¬ pen om te komen tot een ontwikkeling van de leerplichtvrije jeugd op meer brede basis dan tot nu in deze omgeving het geval was. Om aan dit plan uitvoering te kunnen geven moest de medewerking worden verkregen van de omliggende gemeentebesturen en de in deze gemeenten gevestigde instellingen op cultureel en econmisch gebied. Voor dit doel is op uitnodiging van Bur¬ gemeester Avis een bijeenkomst gehouden in de O.L.S., te Midwoud. Aanwezig waren o.a. de Burgemeesters van Opperdoes, Twisk en Sijbekarspel, terwyl ook verschillende ver¬ enigingen op het gebied van de landbouw, tuinbouw en middenstandsbelangen vertegen¬ woordigd waren. Ook waren vertegenwoor¬ digd de afd. Midwoud en Oostwoud van de My. tot Nut van 't Algemeen, terwijl ook vrywel alle raadsleden dezer gemeente van hun belangstelling blijk gaven. Burgemeester Avis opende de bijeenkomst, waarna de heer Pol een inleiding hield. Hij zeide o.m.: Na 1923 is er practisch geen vervolgon¬ derwijs meer, waardoor de toestand dus zo werd: Bij het verlaten van de lagere school is er voor vele leerlingen geen gelegenheid voor verdere ontwikkeling. Na 2, 3 of meer jaren bezocht een zeker percentage een land- of tuinbouwcursus. Veel blijkt vergeten te zijn. Een zegen zou zijn voor onze platte- landsjeugd een onderwijsinstituut in het le¬ ven te roepen, dat gelegenheid bood tot het ontvangen van: le. algemeen vormend onderwijs, gedu¬ rende 2 jaar, bijv. 2 avonden per week; 2e. het volgen van daarop aansluitende cur¬ sussen op het gebied van landbouw, tuinbouw of handel; 3e. korte cursussen voor ouderen, voorna- melyk van technische of culturele aard. Bij de eerste cursussen zouden v.n. de schoolvakken aan de orde komen, doch meer op het leven en de eisen van het leven ge¬ richt. Deze zouden dan gevolgd worden door een 3 jaarlijkse land- en/of tuinbouwcursus, die nu meer zou kunnen geven, dan tot nu toe mogelijk was of door een 2-jaarlijkse handelscursus, die ook zou opleiden voor het Middenstandsdiploma. Tenslotte zouden voor de ouderen en oud¬ leerlingen nog korte cursussen op allerlei gebied georganiseerd kunnen worden. Voor de meisjes zouden naast de cursus¬ sen voor algemeen vormend onderwijs en de handelscursussen ook cursussen in het leven Par. 2. (1) De organen der Duitse Vei¬ ligheidspolitie kunnen, ter voorbereiding van de verbeurdverklaring, een vermogen, een goed of een recht voorlopig inbeslagnemen. De inbeslagneming geschiedt door openbare bekendmaking of door schriftelijke medede¬ ling aan den eigenaar van het vermogen, den directen bezitter van het goed of den eige¬ naar van het recht. (2) De organen der Duitse veiligheids¬ politie kunnen tegelyk met of na de inbeslag¬ neming een voorlopigen beheerder voor het inbeslaggenomen vermogen, het inbeslagge- nomen goed of het inbeslaggenomen recht, aanstellen. De voorlopige beheerder kan de gewone, in het kader van een behoorlijk be¬ heer passende maatregelen nemen. (3) Door de inbeslagneming verliezen de in alinea 1, tweede zin, genoemde personen de bevoegdheid om over het in beslag geno- mene zonder goedkeuring van het orgaan, dat de inbeslagneming heeft bepaald, of in het geval, dat een voorlopige beheerder is aangesteld van den voorloopigen beheerder, te beschikken. (4) Wanneer van een in beslag genomen goed of van een in beslag genomen recht in een openbaar register ten behoeve van het rechtsverkeer aan'ekening wordt gehouden, moet de inbeslagneming op eis van het or¬ gaan, dat de inbeslagneming heeft bepaald, of in het geval dat een voorlopige beheerder is aangesteld, van den voorlopigen beheer¬ der, terstond kosteloos in het register wor¬ den aangetekend. geroepen kunnen worden in voedingsleer; verzorging van groenten en siertuin; ver¬ zorging meubilair en kleding; koken; naald¬ vakken enz. Dit was in liet kort een uiteenzetting van doel en werkwijze van het op te richten instituut, welke uiteenzetting een dankbaar gehoor vond. Hierna ontstond een zeer ge¬ animeerde gedachtenwisseling. De wenselijkheid werd door allen erkend, üok werd naar voren gebracht dat deze cursussen geen concurrentie mogen worden van reeds bestaande cursussen, elders, maar dat zij slechts dienen om diegenen te trek¬ ken, die in de onmogelijkheid zijn een elders gevestigde onderwijsinrichting te bezoeken. Gevraagd werd o.m. lioe te handelen ten aanzien van leerlingen, die de landbouw-, tuinbouw of Middenstandscursus wer.sen te bezoeken zonder de cursus voor algemeen vormend onderwijs te hebben bezocht. Alge¬ meen was men van oordeel dat dergelijke per¬ sonen niet kunnen worden geweigerd, maar dat zij bewyzen moeten afleggen dat ver¬ wacht kan worden dat zy de cursus met vrucht kunnen volgen. Welke vorm zal het op te richten in¬ stituut hebbenOok dit was een be¬ langrijk vraagpunt. Besloten werd te stichten een vereniging met wettig er¬ kende statuten en een schoolbestuur, waarin zoveel mogelijk alle richtingen, het onderwijs aan de cursussen betref¬ lende, en de gemeentebesturen verte¬ genwoordigd zullen zijn. Medegedeeld werd, dat het in de bedoeling ligt dat als onderwijzers zullen optreden, de heren Pol, van Barneveld en Hage. Ook de kosten bestrijding kwam aan de orde. Een matig schoolgeld zal in de eerste plaats worden geheven. Verwacht werd ver¬ der, en zeer terecht, dat de cursussen in een behoefte zullen voorzien en da: de vereni¬ gingen in de omgeving, welke op cultureel en economisch gebied werkzaam zijn, hun steun niet zullen onthouden. Ook zal ge¬ tracht worden het Departement van Land¬ bouw en Visserij, het provinciaal bestuur, de gemeentebesturen in de omgeving en de Rijkstuinbouw- en Kykslandbouwsconsuient in dit gebied voor deze cursussen te interes¬ seren. Als centrumonderwyslokaliteit werd de O.L.S. te Midwoud, aangewezen. Mocht voor een bepaalde cursus veel interesse bestaan in een plaats in de omgeving, dan zal het gemeentebestuur aldaar, verzocht worden 'n lokaliteit beschikbaar te stellen. Een voorlopig comité van zeven personen werd gekozen om de zaak verder voor te bereiden en uit te werken. De samenstelling hiervan kan nog niet worden vermeld, aan¬ gezien niet alle personen, hierin gekozen, aanwezig waren, Zij zullen nog worden aan¬ gezocht. Tenslotte zij nog medeedecld dat de heer A. van Barneveld. Hoofd der School, post Oostwoud, voorlopig als administrateur zal optreden. Zo eindigde deze voorlopige bespreking over een materie, welke zeker de aandacht en belangstelling zal verkrijgen, die zij ver¬ dient. (5) Een inbeslaggenomen goed of een in¬ beslaggenomen recht kan niet te goeder trouw worden verkregen, wanneer ten aan¬ zien daarvan een aantekening, als in alinea 4 vermeld, bestaat of de inbeslagneming openbaar bekend is gemaakt. (6) De inbeslagneming moet worden op¬ geheven, wanneer zij naar het oordeel van het orgaan, dat de inbeslagneming heeft be¬ paald, met het oog op de omstandigheden van het geval, nodeloos of onmogelijk is ge¬ worden. De opheffing van de inbeslagneming geschiedt op dezelfde wijze, als waarop de inbeslagneming is geschied (alinea 1, tweede zin). Is een aantekening, aangeduid in ali¬ nea 4, geschied, dan moet deze terstond kos¬ teloos worden doorgehaald. Par. 3. Bevindt zich een goed op het tijdstip van de inbeslagneming daarvan niet in het werkelijk bezit "an den eigenaar, dan kan het niet worden verbeurd verklaard, wanneer de eigenaar binnen één maand aan den hogeren SS- en Politieleider, of in het geval, dat een voorlopige beheerder is aan¬ gesteld, aan dezen, van zijn recht kennis geeft, tenzij de eigenaar de liedoeling heeft gehad om door de overgave van het goed het in par. I genoemde streven te bevor¬ deren. P a r. 4. (1) De verbeurdverklaring ge¬ schiedt bij beschikking van den Rijkscom¬ missaris of van de door hem aangewezen instanties; de verbeurdverklaring wordt van kracht door de openbare bekendmaking of door de mededeling daarvan aan den be¬ trokkene. Par. 2, alinea 4, vindt overeen¬ komstige toepassing. (2) Het verbeurdverklaarde wordt gebruikt voor doeleinden van algemeen belang in het bezette Nederlandse ge¬ bied. De Rijkscommissaris vaardigt ten aanzien hiervan bijzondere voorschrif¬ ten uit. 1 Par. 5. Verenigingen van personen, van welke verenigingen het vermogen wordt verbeurd verklaard, zyn ontbon¬ den. Liquidatie blijft achterwege. Par. 6. (1) De aansprakelijkheid voor de schulden van den eigenaar van een verbeurd¬ verklaard vermogen en voor de verplichtin¬ gen, die aan verbeurdverklaarde goederen en rechten verbonden zyn, blijft bestaan, voor zover deze door de hoegrootheid van 't vermogen of door de verkoopwaarde der goe¬ deren en rechten gedekt zyn. Rechten op verbeurdverklaarde zaken blijven bestaan. (2) In het geval dat de schulden de ba¬ ten overtreffen, moet het verbeurdverklaar¬ de overeenkomstig het geldende Nederland¬ se faillissementsrecht onder de, ingevolge alinea 1 rechthebbende schuldeisers worden verdeeld. Deze verordening treedt in werking op de dag van haar afkondiging (dus 6 Juli). Ontslag van tijdelijk personeel. Van officiële zijde wordt de aandacht ge¬ vestigd op de volgende beschikking: De Directeur-Generaal van de Arbeid; Gelet op par. 2, al. 1, van het eerste Uit¬ voeringsbesluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van Sociale Zaken in¬ gevolge do Verordening no. 8/1940 van den Rijkscommissaris, betreffende het beperken van werk, van 11 Juni 1940 (Staatsblad no. S. 800); Verleent met ingang van heden vergun¬ ning aan werkgevers om arbeiders, die met het oog op een bepaald, met name aange¬ wezen werk, dat ten hoogste drie weken duurt, voor die tijd in dienst zijn of worden genomen, te ontslaan, mits zodanige in¬ dienstnemingen in het desbetreffende bedrijf gebruikelyk zijn, en voorts door den werk¬ gever onverwyld na de indienstneming van zodanige arbeiders aan het bevoegde dis¬ trictshoofd der Arbeidsinspectie een schrif¬ telijke kennisgeving in tweevoud worde ge¬ zonden, houdende opgave vajn a. de naam en het adres van den werkgever; b. het door den werkgever uitgeoefend be- dryf; c. de plaats, waar de werkzaamheden wor¬ den verricht of het werk is gelegen; d. de naam, de voorletters en het adres van den arbeider; e. de werkzaamheden, die deze te verrich¬ ten heeft; f. het tijdvak, waarvoor*ntj ln dienst ge¬ nomen is. 's-Gravenhage, 1 Juli 1940. De Directeur-Generaal van de Arbeid, A. W. H. Hacke (Staatscourant van 12 Juli 1940, no. 126) HANDHAVING SLUITINGSTIJD. DEN HAAG, 6 Juli 1940 (D.N.B.) De secretaris-generaal, waarnemend hoofd van het departement van binnenlandse za¬ ke, heeft aan de burgemeesters een schryven gericht, waarin hij het volgende mededeelt: Van Duitse zyde is de opmerking gemaakt, dat het in verschillende gemeenten zou voor¬ komen dat aan de vastgestelde sluitingsuren niet voldoende de hand gehouden wordt. Mede uit oogpunt van de bescherming van de burgery tegen luchtaanvallen wordt nauwgezette handhaving van de sluitingsty- den noodzakelijk geacht. Met klem wordt verzocht voor zover nodig de terzake nodige maatregelen te nemen om de nauwgezette handhaving van de sluitingstijden te bevor¬ deren. Sportnieuws. K.N.V.B. Landskampioenschap. Almelo: Heracles -Feijenoord Groningen: GVAV Juliana 1—2 3—4 OVERZICHT. Heracles—Kc(jenoord (1—2). Feijenoord heeft de moeilijke uitwedstrijd tegen de Oostelijke kampioenen met de oneven goal gewonnen en daardoor zyn leidende positie niet weinig versterkt. Heracles gaf echter uitstekend party en nadat de rust met ge¬ lijke stand was ingegaan, waarbij elke ploeg het tot een doelpunt wist te brengen, slaagde Keijenoord er in de tweede helft in de leiding te nemen en deze voorsprong tot het einde te behouden., GVAV—Juliana (3 1). Ook in Gronin¬ gen was de spanning groot en eerst toen het eindsignaal gegeven werd, was de Julia- na-zege een feit. Dat de Zuldelyke kam¬ pioenen het echter van GVAV niet cadeau kregen blijkt wel uit het feit, dat Juliana vier goals moest scoren om tenslotte met de oneven goal te kunnen zegevieren. De stand is thans: Feijenoord 4 4 0 0 8 13—4 2.— Juliana 3 2 0 1 4 9—11 1.33 BI. Wit 3 1113 6—5 1. - Heracles 3 0 1 2 1 4—7 0.33 GVAV 3 0 0 3 0 4—9 0.— OFFICIËLE .MEDEDELINGEN van de voetbalvereniging „WEST-FKISIA" te Enkhiuzen MARKTBERICHTEN. Dinsdagavond aanvang ^ )4 uur oel'enwedstryd ln plaats van training. Elftal A A. Rost. D. Belier C. v. d. Leek H. Strubel P. C. Schults P. de Vries V. Bakker J. Dangermond S. Stelling T. Kaljee O. Wijland Res. A. Muskee. Elftal B A. Mastenbroek. B. Muskee A. Domburg G. Jordens J. te Neijenhuis G. Jeles Cz. C. Jcües J. Edelenbos J. Posthumius W. de Boer J. Muskee Res. W. Bruin. VRIJDAGAVOND 12 JULI 1940 West-Frisia combinatie—Zwaluwen (Hoorn) Aanvang 7 (4 uur. De spelers krijgen hiervan nader bericht. ENKHUIZEN, 8 Juli. (Bloemenlust.) Aardappelen, Schotsen grof ƒ 4.40, grote 4.40 6, kleine 3.30—4.20, kriel 1.30—1.50; blauwe eigenheimers ƒ 5.90—6; kleine 3.40; Yellow appels 2 st. 2.50; alles p. 100 kilo. ENKHUIZEN, 8 Juli. (Bloemenveiling.) Rozen 12—17 ct. p. 10 st. Gadiolen 12—17 t. p. 10 st. Ranonkels, geel 4 ct., wit 2—3 ct., oranje 2 ct. per bos. Violieren, lila 5 ct. Margrieten 2 ct. Veronica 5 ct. BOVENKARSPEL, Station, 6 Juli 1940 - Aardappelen. Schotse: grof 22», fijne 225— 270, kleine 150- 220. kriel 60—110. Eigenh. >45— 410, kl. 205- 255, grof 285—320. Aan¬ gevoerd 12500 baal. HOOG KARSPEL, „De Eendracht", 6 Juli. Schotse muizen, grof 2.50, lyn 2.50, kl. 1.40 1.60, kr. 0.40 -0.80. Eigenheimers 2.75— 2.85. HEM, 5 Juli. Aardappelen: Gr. Schotse „00— 520, kl. 350—50O, kriel 150—230, blau¬ we 620- 100, Wortelen 5—9. Bloemkool I 800—1650, II 400—1250; Sla 1—2; Peulen 10 26; Doperwten 9- -11. Tuinbonen »50— (.70, Rode kool 340- 570. Slabonen 20—26; Sny bonen 22 25; Aardbeien 25—41; Rode Bessen 10—12, Frolefic 11—20; Frambózen 25- 12; Perziken 4—6; Kersen 40. BLOKKER, 6 Juli. Aardbeien 36—38; Prolefic 14.80—16.80; Slabonen 21—23; Peu¬ len 19—21; vroege aardappelen, bonken 500, grote 500—510, drielingen 360—410, kriel 180—320. HOORN, 6 Juli. Boter- en Kierenmarkt Aangevoerd 369 kop boter; Boerenboter 0.81 Fabrieksboter 0.80—0.81; Weiboter 0.75— 0.78 per kop. WOGNUM, 6 Juli. Schotse muizen 500— 7.10, kleine 360—440, bonken 500, alwykend 400—430. LAN GEN Dl J K, 6 Juli. 6850 kg Rode kool 360—470; 3300 kg Tomaten A ƒ 20,B 20.00—20.10, G 20.00, GG 10.60—11.20; 400 kg Peen 5.50; 240 kg aardappelen, Sch. Muis 500—540, drieling 400—490; Blauwe Eigen¬ heimers 670—750; kriel 190—290; 162 kg Snjjbonen 17.90—18.—; ;115 kg Slabonen 24.90—25.40. NOORDSGHARWOUDE, 6 Juli. - 177.500 kg aardappelen, Schotse Muis 500—510; Drieling 370—430, bonken 500, kriel 170— 240; 75 kg Tuinbonen 4.60; 225 kg Zilver- uien, nep 800—970. AMSTERDAMSE VEEMARKT. AMSTERDAM, 8 Juli. Ter veemarkt wa¬ ren aangevoerd: 427 vette koeien, le kw. 86—94 ct., 2e 74—84 ct., 3e 60—70 ct. p. kg. 60 melk- en kalfkoeien ƒ 190—280. 84 vette kalveren, 2e kw. 52—58 ct., 3e 40—48 ct. 122 nuchtere kalveren ƒ 7—12. 78 schapen ƒ 23—30. 26 lammeren ƒ 14—16. 598 var¬ kens, vleesv., zware en vette 76—80 ct. VISSERIJ BERICHTEN. ENKHUIZEN, 6 Juli. 24 vaartuigen met 6900 pond koraal 13)4'—14 Vi cent per pond. 8 vaartuigen met 850 pond snoekbaars 20— 21 cent per pond. URK, 5 Juli. Door 40 vaartuigen werd heden aan de Gemeentelyke Vlsafslag al¬ hier aangevoerd: 3039 pond Kuilpaling, van 67—500 pond per vaartuig, prys 14)4—16 ct. 585 pond Lijn- of Lengaal, 18—24 ct en 450 pond Snoekbaars, prys 18—22 cent alles per pond. Heden overleed zacht en kalm, onze innig lieve Man, Vader, Be¬ huwd- en Grootvader WILLEM VERKINDEREN, in den ouderdom van bijna 68 jaar. E. VERKINDEREN-ZULT D. W. KOK- VERHINDEREN J. KOK en WIM C. C. BUISHAND- VERKINDEREN' J. C. BUISHAND Venhuizen, 8 Juli '40. Abonneert U op dit blad, Jongen gevraagd, 14 - 16 jaar voor licht bouwwerk. Sj. SPOELSTRA Mz. Westeinde 101 KAMPEERTENTEN voor halve pry-zen, nieuw, doch iets smoezelig (demonstratie), courante maten, volle garantie. Tenten- en zielfabr. „INDIANA". Leveranciers: Leger, Padvinde- ry, Verhuurders, enz.' Het groot¬ ste tentenbedrijf hier te lande. Haarlem, Zijlweg 111. Utrecht, Oude Gracht 225 233. Een advertentie in de ENKHUIZER COURANT komt onder duizenden oogen OOK UW ADVERTENTIE De prijs van een „Zoeklichtje" van hoogstens 5 regels bedraagt ƒ 0.40; elke regel meer 10 cent; 4 plaatsingen 3 maal betalen; alles netto ii contant. (Uitgesloten hiervan zyn an¬ nonces betreffende familiebe¬ richten, uitvoeringen, verkopin¬ gen e.d.) NICOTINE 96/98 «/„ verkrijgbaar. S. BROUWER, Doclelaantje 17, Enkhuizen. JONGEDAME, door omst. n.i.d.gel. met heren kennis te maken, zoekt langs deze weg kennismaking' vcior huwelijk. Br. no. 907 Bur. v. d. blad. Te koop: 6 beste Melkgeite", wit, z. horens, party jonge Hennen, W. L., 8 & 12 w., 'Z beste Biggen. P. BRUYN, H 21 Leekerweg, Wijdenes. HARDERWIJK. Vacantie-pension, STRAND- BOULEVARD 16. ƒ 12.- per week. Kinderen beneden 15 jaar half geld. STROO verkrygbaar voor aardappelen- kuilen a contant. C. Dii/tviviiiR, A 40, Oosterblokker. U HEBT 'T NOG NIET besteld of u hebt 't al in huis. Razend vlug en bar goedkoop! Probeert 't maar eens by ASPA N.V. Westzyde 53, Zaan¬ dam. Te koop: goedgek. Schotse Poters, direct te leveren, vry gelegen. G. P. SCHOUTSEN Pzn., Keern 7, Medemblik. Aangeboden: Schotse Poters, klasse A. Prima gewas. K. URSEM Wognum POLITIE-DIPLOMA. Goedkope, schriftelijke cursus, onder leiding van een inspecteur van politie. Vraag eens inlich¬ tingen, het verplicht u tot niets. Lager onderwijs voldoende. Boe¬ ken gratis. Na goedo afloop hulp by sollicitatie. A.S.S.O., dir. J. van der By, hoofdonder- wyzer, Nieuwe Plein 31, Arn¬ hem. ï ADRESSEN, DIE MEN NIET MAQVERGETEN | | Behouden van het Front en uit Krijgsgevangenschap teruggekeerd, beveelt onder¬ getekende zich weer beleefd aan voor alle mogelijke Reparaties en Leveranties!!! Petroleum op bonnen verkrijgbaar Reparatie-inrichting - Maga¬ zijn en Spaarkas „De Gleuf" Adm.weg 19 L. J. DEKKER ID cent per plaatsing Vsrzekert uw glas tegen breuk en uw huis en inboedel tegen brand bij de Enkh. Onderlinge Verzekering Dir.: G. J. ZWAAN Agent; A. VISSER WIJ ETALEREN een mooie serie opgemaakte wie gen en kinderledikantjes. Dames laat ons Uw baby-uitzet ver¬ zorgen, onze keuze is groot en alle artikelen in voorraad. Zie onze nieuw model Engelse kinderwagens in moderne kleuren. WILLY WAERTS Kleuterhuis Nieuwsteeg 31— 33 t.o. Bervoets, Hoorn. i Kapok uitgesloten in den hande thans Veerenbed- stellen 6-deelig. prima LINNEN tijken 1 QJ* beste veeren . . .vanaf I OU." EEN STEL VOOR UW LEVEN. P. v. i. VELDEN - Kruislaan 9 Knippatronen naar maat Pasklaar maken en ge¬ heel vervaardigen van Japonnen, Mantels en Kinderkleding. Chique pasvorm Keurige afwerking Elegante modeplaten ter inzage MODE-VAKSCHOOL SPOORSTRAAT 17 De „TME" van 1833 brand, inbraak, storm DE 100 °/o POLIS dekt schade door : brand, diefstal, aanrijding, aan varing, explosie, vernieling, huurderving, overstrooming, storm, uitstroomen van water, wettelijke aansprakelijkh., glas_ I. E. YEL0MEI1ER - Enkhuizen i