Tekstweergave van ha_1804_01_06_0002.jp2

rsra 3 » «1 .N r~ 3. o « 3 3 V a i— co-» a -*1 CT" -T" m re a jjt *** 3^ Q rt n> S J K* rc> ^ = = N ?? rw «" ON o 3 j. a -a rt . 3 - :=; t- 5' v _, «- n .B 3" < 3 -3 rt £ M o ~ 3 a •* *5» W ^ §*s 3 > 3rJ rt rt ft n 1 Cu 3- sr. fT> JCi " « < - - » « s-w " rt o* £5 ro c 3 N n> D U I T S C H L '$' 3 « rt T) 4* «-* -n & « ° Weenen, de« s i december. Hoewel de ver fchiilen tuslchen den Keizer en den Keurvoisi van Beieren ten oPz,chtè der bezetting van Oberhaufen ic.' y en vet effen J te zyn, zyn zy. zulks egter niet Len opzichte van de RiddefFchap in Frankenland'. Up ene eerffe nota hierom trent geen andwooid bekomen hebbende, heft de Keizerlyke gezant te Munchen opj den „is December 'er een twede ingeleverd, in welkt, uit naam zyns Meesters, op de nadrukkelykfte AND. Diaconen 'rrdtrhcuden rrrctrr» vorder. Des 's avonds vind men velen zonder voedzel 'of dek- & 1, en niets $ders hcbl eti e dai fti oo tot rusting van hunne verzwakte leden aan hun uitgedeeld. Zslft Van de bedeeld wordende Inwoners, wel- >, r getal reeds omtrent yuo bedraagt, zyn zen» Ier Hemd of een draad-Linnen. Bedrukte moe» Jers moeten het liartbrei'end geween en gekerm Ier kinderen horen, zonder aan dezelve enig voedzel tot ftilling van hunneD honger te kun» -j-".- ut uauiuKKciyMi-t ^en geven ; en hoe zeer Lüaconen zig bejve- S rt % wyze eene fnclle intrekking der gedane (lappen ren, om hunne natuurgenoten in dezen bitteren sP CPvmrrlprrJ wnrA j—*. i _ .. r:nnH KpfinfftihufM *-r> ^ O 3 >o c c w a 3 w * _ * c 9- Q 3 3 S- 70 '3 W n ®- rt U. ZT ^ r-v Du 3 N Ö £ S I A: - O aa fjQ 3 O Q n 3 cn ^ 2.' -a 2 ^ £ jN ^ g r 8 <| i3 3: '-N O* C- O IT* cd 3 rt3 i/i D- £ <"D rp * u *1 3 '/Q rt a.N J? § cre ^ s 3? CfQ £T S. O fT Si a. ro rp <3a* S*' w ri 5 4- -rt g o 2 y rt *5 I' I c a. o ~- Q ' a, § s- ftaB ' <3 ^ 2- 3 CT-Cn' 2. C 2 C J U «. r: a £ 3^i o-S 2. re - o s 3 » - Cl. CTi . S s> S 3 '£? 5 u w a 3 Ü5 O"* rt a 3 50 ►>» 55 Sg. § CU 2'? r> a* t 3' km o cr oo rr^ < 3^"3 = &■= ^ O •-*- F ^ O « . re c ® o «, < 3 O- g; Q' \1 ~t "5 P 0>i 9- -3- 3. 3 JU ni O Q- 2 r-» CP ra Cu -S o-9 re o. 9 5"J» ^ cu cr 52. ? S. re £f F_ cm a °* 3 CU 2.3 ^ 3 -• « g O Cl Q.^ o q Cr o O rt ' c rt O 3 no Za O Q- fl 33 A3 O < ft g g re = a.» 3 g cm » re c -< rt- 2 H- Q- 3 CJ^ rt O n' 2 4. (D O rt O 3 5! 3 cu cu N 3 ^5 g K O*" c O Trq 3 'T ft 3 ni h ^ 3 O O-rt S dB '-m re rT" rt o 3 3.^, re. _ rt ^ 3" 3 p.cro gevorderd word. Naar men verzekert, 1 eeft Bey- eren hierop de tusfehenkomst der Hoven var Berlyn en t'etersburg ingeroepen, op wier billyk- heid ten zyn en opzichte, men zegt dat de Keur vorst reden heeft om Zich volkomtnlyk te ver trouwen de plegtigeinhuldiging van dien Vois in Frankenland henft ondertusfehen nog geent voortgang gehad, doch op zynen last is open- !vk bekent gemaakt, dat geene Geldligting, we! ke de Rideerfchap op Adelyke goedereninzyne Frankifche S aaten zou willen doen, door hen. geëerbiedigd zal woreen. Fulda, den 21 december. Het gehele Hoi des Frinfeii van Oranje is gisteren van hier naai Bsflvn op reis gegaan. Volgends de verzeke- ringen ouzer Nieuws papieren , is onder Fran fche bemiddeling, tusfehen dat Hof en de Ba- taaffche Reputlitk ene fchikking van Schade¬ vergoeding getroffen, die op meer dan Twee Millioenen Guldens opgegeven wordt. BATAAFSCHE REPUBLIEK. Den Haag , den 2 Jsnnary. Gisteren zvn de Nieuw-Jaars dag, heeft het Staats-bewind ene^ extraordinaire audiëntie gegeven; hebben de Hoogst hetzelve de Complimenten ontvan gen zo van het Corps Diplomatique, als vdn de onderfcheidene geconftitueerde Macnten, de Officieren van het Bataaffch- en Franfch Guarnifoen dezer relidentie, en van eaige voorname particuliere perfonen. Men verneemt uit de berigten van Diaconei te Scheveningen, dat de Armoede aldaar, on der de minder C-lasle van bewoners tot enei verbazenden trap is gedegen, door dien velen ze ert t berin van voorleden zomer geen of zeer geringe verdienden hebben geh d, terwyl van de 27 genomen Visfchers-Vaartuigen ene menigte Vaders van veelal talryke Huisgezinnen in Engeland gevangen worden gehouden; hier door zyn vele Inwoners derwyze van btd^an- middelen beroofd geworden, dat zy van tyd tot tyd hunne Klederen, Meubelen, tot zelfs hun nood behulpzaam te zyn en te verzorgen, zien '-y 2'g met droeflieid in de onmogelyhheida m zo vtLn, die docr de uiterde behoefte ge- nerst worden, te helpen. Al wat de Colltéle in den Haag , Utrecht en Dordrecht voor hun a indeel heeft cpgebragt is alleen voor brood en eni* gegoederen in deze drie verlopen maanden niet ot reik end bevonden c mChrisilyke barmhartig* ïei.i en liefdevoor mcnlchenvrienden van elders nderfleund worden, er menlchen van gebrek en ellende zullen oaakomen, welken in ditruwa jaargety nog drukkender worden. Dat derhal¬ ve het hart van ieder medelydend menlchen- vriend in 01.s land geopend en tot Christlyk me¬ dedogen bewogen worde.' om dit yvenge en werkz-.me gedeelte onzer natie in weldadigheid te gedenken. De Pryzender Efftdteu zyn als volgt: Bat. Refer. Losb. 1803 1/4 a 9? •— 1804 90 1/4 a 91 1/2 —- na den Vrede 51 a 51 ify. Gef. Heff. a \fi pCt. 35 a qc j/4 Vrvw Neg. 17975 6r a 62 Certific dit» 8 a 9 Nat Schuldb. 3 p( t. 40 1J1 a 40 3/4 Dit dito. Dit. Losrenten. Dit dito 18 o. Dir. dito 18 -I. Dit. op de Dom. it. An. r3u2, decep. dito. Pryz. Lot. 1802 GeldB'ab5chav ObJ., RusL Wenerb. dito. 3 3 3 4 5 5 1 4 5 5 4 1/2 ■ƒ» 1/2 1/2 3* a 35 ifa « 51 f/4 45 J/4 « 45 3/4 '—' 49 'ƒ+ a 50 •— 69 a 69 i/a 76 3/4 a 77 1/4 75 3/4 « 76 J/4 53 i/i a 54 45 «47 97 1/2 a 97 a/4 90 s/2 a 90 -ƒ4 7* SA « 97 »/4 ft aj rr ^ **■ tJ 3 cr ^ n> O N N c ru '■£ cr 1 Cu B5 T3 tt 2 V 3 »r- rt ttf °0 _ Si. cm cu t, rt n. ^ C. o. w' 2* ff f' f w. Z 3 £L S 3^6 t rt iT<3 3 O M rt _ 3 3 clj rt c ft ,w ~ »-» . (T rt «1 S ** CL rt fi¬ re 5; a ej 3. u, am * ^ fj* P 061 3'^ rt 3 -o O - 3 C 9 3 C 3 < »o n.~ " n » «■ i Ü 5; rt 2 n 3 ; y < s o 3 re' CU s i-i <-t Ai crO^ s; r 9r " 3 0 Ka §£| 4 ??a < =r re re c 3 rt 3* o. re a. re rt g ^ Sf-S' » 2 re ^ 6= £. E. 3 cm re 3 S* re 2 2 3 a § r+ 4* Cm 2.0 rt c-sr dS* ? T /. Jn S _. GtcFranf Fondl 5 50 r a so 1/2 Vryw Neg. 3 _ 38 ^ a %, ?/, Uit. Pryz. duo. a r/a pCt. 1 Cl. 34 a 34 1/4 2 en 3 Cl. 33 a S3 1/4. VlissIngên, den 26 december Men is thans - j , volkomen zeker, dat de plaiboomde Vaartuigen ne Bedden hebben moeten verkopen, om voor in anze Rej ublyk tot de Fxpeditje gebouwd, ,zich en hunne Kinderen Levens-onderhoud te in (laat zyn om Hukken gefchut van het zwaarst bekomen ; het treurig gevolg hier van is, dat Caliber te voeren, en derzelver (looten te weer- zy aan alles gebrek hebbende, thans geheel door (Het Vervolg op de kant ) HET HOORh^C/PnrrWl' te "00RN' \ürd ^emaakf, en met lucccs gedebiteerd: A , "UUIiNSCH BITTER, om in Morgendrank te gebruiken, a 7 Huivers het Fles ie en%eI! 1S-nm?eme b'"kun^n te Amfterdam, by J. bincken/ieper in de Molfleeg; Vierhouten . f ƒp l de {"'aanngpakkery over de Tooreii, S. & 5 Polak, op de loode Breedflraat .* tu Abpjkerk , Dirk Mooyman; Enkhmzen. de wed. M. Tub; Levdt-n C W Goddeus; Me- Ubdam' A- Groskamp f ScbiVdam, IV. H. Ginsbergen, Vlaardingen, Wed.Wnu Perms; Zwydld., 5 Kierti Zwolle. P. ten Zweger, mz. ' / \ ^ t,and te KOO? , een MAST , lang 72 voeten , o*der by Dek, dik over Km) Kruis gemeten 22 duim, boven by Wand 19 1/2 duim, te bevragen by Jan C. 5 Sïevirtjhi C&mp., in de Gouw W. 11. N 134, J ^ rX ^ y rï- T; DAMES, in de Graveflraat G. 9. No. 1 tö. Lt. I., zvn te bekomen {tf ^)Tcurir?r^p ^de Clasfis, der Gcneraliteits (r.u Bataavjche) I oterye. ' A 9. 1 H nrlr??/1 U"' Ên heef' 3lom vèr'zohden: Leerreden over Joh. 14: door H van BORK, l'red. te IVcgnum en PVadwai, by gelegenheid van de u'cuwe Gereformeerde Kerk te Obdam, op den 6d»u November 1. I , in gr. 8vo, a 8 St ;wordende daar in aatgetoond, dat de Kerk, welke de Geref. p 'eouonTr»; Cenootfchap aldaar Leeft moeten afffaan, riet, gelyk de Eeiw. . r. j j iT*" ^ fn p; te Alkmaar op din loden Oft. te voren gezegd heeft , dor r de Voor-Ouders der Roomsch-gezinden, maar door die der Gerefoi meerden, in het Jaar 1664, gedicht ia. I9 Hoorn, kyfiuuss Swidcb, Boekdrukker co Boekverkoper. •*J m