Tekstweergave van ha_1804_01_06_0001.jp2

4 i8°4- r tT N O O R. T> ■8 HOLLANDSCHE V$n Vrjdttg COURANT; d$n 6 January, De COURANT word des Dingsdags en Vrydags voor een Stuiver Uiigegeven. T U R K Y E N. CONSTANTINOPOLEN, den 14 November In Syr ien z\n op nieuw erftftige onlu* ten ontftaan, welke voornamelyk worden aan¬ gevuurd door den gewezen Pacha van DamU cus Abdullah, die, om zich over het ver¬ lies van zyncn Post te wreken, aart het hook van 15000 Man allts te vuur en te zwaard vernield. In Turks Europa fehynert de Rebellen ook weder de overhand te verkrygeh. Eentalryi Corps van dezelve is reeds tot Adrianope> doorgedrongen, om die Stad formeel te belt De Capitein Paclia heeft van den groten Heer bevdi ontvangen om herwaards te rug te keren, en bevind zich reeds met drie L.i pie Schepen in de Dardenalen; het overige gedeelte der Vloot, bertaande uit 17 Oorlog¬ schepen, waarby Zich. zo neen zegt, nog 7 Èneehthe Oorlogs Schepen moeten voegen blvft Wv Morea, onder bevel van den Turk- Ichen Vice Admiraal De berichten uit Egypten, blyven by aan boüderiheii z -er ongunrtig. De Stad Alexan drie word door de Beys zo naauwgeblocqueeni gehouden, dat dezelve zich waarfchynlyk bin f,eu kort zal moeten overgeven. Indien men aan sommige berichten gelooi mag flaan, zou de Turkfche Commandant, AH Pacha, reeds in het Slot geretireerd zyn. en de Stad aan de Mamelukken overgelaten heoben. t Ü S L A N D. Pf.tersSuro, den 9 december. Het is bekent. «Jat zouimige (breken van ons uitgebreid gebied en in zonderheid het woest Siberie, allerrykst aan kostbaren metaalen en edelgefleenten zyn. Eene der jongftontdekte Goudmeinen in de bergwerken van Ekacerieneberg, Vooral fthynt dagelyks zo' Zeer in opbrengst toe te nomen, dat de Keizer aan deZelvet ontdekker., defl Staads- Raai Heiman , nogmaals eenen kortharen Dia manten Ring met zyn Cyffer heeft toegelegd. Aan den ui'errten uithoek van het Ryk, op Kamfchatka, naby en zeer veel nandeldryven de met de Wertkuftt van Noord? Amerika, heerst eerte aanrekende ziekte, ke, volgers de be- befchrwinsren, veele gelykheid met de geel. kootte heeft, en de ysfelykrte verwoesting aan rigt. Door het Medifche Collegie te Peters¬ burg zvn met den aanvang van Docember reeds onderfcheideue Attfen dtrwaarcjs gezonden, en verder de nodige maatregels van voorzigtigheid genomen. GROOT-BRIT T ANN IEN. Londen, den &3 december. Heden is döor *tGouvernement een order uitgevaardigd, in¬ houdende: dat gene Schepen van Holiandseh tnaakzel. varende onder Pruifisfche (of enig- Ïndere Neutrale) Vlag, zulEn worden toègé- aten in enige Haven van Engeland, tenzij Sk* > a £i *• c •» r § -f 5 S ^ «-s s te £? "u S" £ > hfl « tl *6J •° fe N 5 s-*°; £ ÜJ >3 «Ü den van de Rivier de Htimber, maar alleen- fyk tejarmouth of in Douvres." In een Brief van het Eihbd Ceylnn, ge- lagiekend den 14 May, febryftmen: de Oor- g met deh Koning van Kandia, veroorzaakt .door zyn bedeling van de Oost-Jndilche Com¬ pagnie, gaat 'piet zo voordelig als men zich had votrgeftcld, hetwelk voornamelyk is toe e fcHryven aan ene kwadaartige Koorts , die nder de Troepen in het Camp is uitgebro¬ ken en zich docr het gehele Eihnd verfpireid. )mtrent 30 Officiers, 1000 Europeanen en ,0,000 Inborelinaen zyn 'er reeds aan g. dur¬ ven; doch die Koorts fchynt te verminderen en dus hoopt men 'er eerlang van bevryd te zyn. Dingsdifg kreeg men hier tyding, dat her Schip de Goliath van 74 (buksen. Capitein Brisbane, enige dagen te voren. digt by Ro- chefort, een Erq tader Franfche Canonneerbo en ontmoet hehbende'er een van genomen en de overigen, zvpde 12 'in g tal, op drand ge ,aagd bad, onder een hevig viiur der Batteryen /an de Kust, dog waardoor zyt.er Majedeits "-chip niet is befchadigd geworden. Uit do Kanaal vloot en uit het Esquader van Sir Edward Pellew , krusfende voor Fenol, verneeint tr,en , dat beide VI «ten in een zeer goeden daat zyn en door de laatde dormen geen wez.ntlyk nadeel geleden hebben. Wy- Iers, dat do Vyandelyke Esquaders in Brest, Ferrol en de Corunna nog gene pogingen ge¬ daan hadden , om van daar uit te lopen. De beide Huizen van het Parlement hebben zich gisteren geadjourneerd; het Huis der Ge» I meenteft tot den Eerden, én dat der Lords tot den derden February. Het is niet alleen bui¬ tengewoon, rtiaaf zelfs byna zonder voorbeeld, dat 'ér gedu-.ende de gantrche Zit'ing gene Verdeeldheid heeft plaats gehad, en hetwelk des te zeldzamer is* als men in aanhierking neemt hét tydftip, op welk hét Parlement is •yeengekoméh, en de gewigtige voorvallen die Vr hadden kunnen plaats hébben en aanleiding >adden kunnen gevefitot hevige debat'eri. Het -nige onderwerp, dat iets tegenfpraak geleden heeft, was het oprichten der Vry-Corpfen^ etwelk zomraigé als gevaarlyk , dog door an- ieren als hoogst huttig geoordeeld wierddan met dit ahes beipeurd itien ene oerparjgbeid en eensgezindheid in'.alle maatregelen, die door het Gouvernement genomen worden, FRANSCHE republiek. Parys , den a8 december. Onder de Planters Van St. Domingo, welken zich alhier bevinden, wordt' thans vryftelüg vé'zekerd, dat de Gene¬ raal Rochambtau ook eindelyk Caap Francais heeft verlaten, ert dat hy daartoe voornaam- lyk is genoodzaakt geworden door gebrek aan toevoer, dewyl byna alle de Nooid-Americaan- fche Vaartuigen door de Engelfchen onderfchept wierden. Intusfchen verfchilt men nog ever de wykplaats welke hy gekozen heeft. Volgends (Hei Vervolg op de kant.) ts VS > 'fli te sJ O i-je JJ X a> "12 P ±1 o <2 e jo 1 os OQ N ^ tl oS > '^2 a 3 P* o > o Ky! re o o UL o n O rr - Is. H t= »■* £ c _Tcq _ ï» c "T C t 3 »o -n CU «x tL ti V- « e O. -+CiJ 9 " 5 "S " -1:12s r. 3 .m k j = e t! 1 S* ^ c 5 K. > ^ t: * R *> g rs V .S V G Öv TT Ij a c e a CJ W > «4 CS r f3 QJ J PQ -8 Al «. r** » »+* O •tsS * J? G di C- r** .Kt2 c c M sT-3 JS N N T3 a c% QJ 5* S O O VN na a> flJ J3 S C -3— S 8 lil* SS " c s c- Sjffg «tii v r S 2. * m botj er 3 u ,'S •ïi «_• M u fi 6 * f> JL =" o 9 jz « ^ 3 « E ~ > c éu o _ c 2£, g 'C ff O ba J o -3 a- « 0 «> 1- ~ z> S -0 S 73 •-< "I'S S31 «J IS 'L>& >-■ a. !r, cl ss 3 V 5 w g W s"i .SP O e § kt- ei O o N^3 >«1! S