Tekstweergave van ha_1804_01_03_0003.jp2

VW*W «ffiïSi*£, ""«ryktepffl.ctaliivfetfw» i&ifïs&z-™TJ'ztrïs ;»e= i-A"!£££?rM > o &: O. —I fc. ' a. o o S 3 S> 1 - - 3 V M,-M0O3 { «-• Ö ° P 3 I 3 7- , "•■^www »s w w »» TT1^ II II II "M £o, ^u»w CN ^ O («o o Ut Cl «?»?> +> S> s> » » c, f) ,0\ So ^ ,>• m M +* +^+bt? oor?» f I 2:2-^ o I I Q. N O O -*J 05 —-T3 & c K O ' " « o - ? <—* t C# cr s o < t-a •fU.o, + - III111 -vj Ot +. U, - ©WO Nl 0\0i &s?v> Ö Ö a a S, ^ so N| <0 O 4* t/, -4 ■P» to & & N *< 51 r> I O »5 ^ ff-a. R 3 O c *-• -t n& '■< o i? ^ ^ zs R ~ I «¥' a. 2 w a CTs a w 3 T( O 3 CU CM fl 53 o ers n> 3 v 9? rV O •«Ok' T5 O to sQ -CO I I n m >" u £. £Lo» R o t*j £ ,- 3 n '— C- 3 -P Qw 4w OC\j® to >- w'-fT' a1 *• » a 4^ TJ N «- Q- Cu ?• 3 "> 5. "> § —J?-'—1 Ï Q.S- <33 K Q - 5 *U to 3 y C.O. -i <4. n) 5.<* "• s»ro N N N & -1 (t u! n —; cu 3 3 « cr. _ O 9* u ? ~ ft 2. £^3 § ® 2 2.Ua§ " < 3 * Q. 3* "> ^ N O 3 55» 2 ~ "r^ ^ rt) 50 »—• £- < a-« 2 jg re 5^ _ 2,1" 5 7Q r-» J cj ^ i! 5, en o -3 o. S* D P're 75 « 3 n M B - 5*1 S ft-a 3 " ,.•< § =r c m §" !5 rj 5 ^ Ni 09 cu Trt f. - ™_„ .««uw, „„I unac wjsren z>n. twee duizend ran dezelven zyn naar Boulogne, Vimeren en Amblelonfe, en twee duizend naar Calais en Duinkeriren btffemd. Het eerdé de- tacemcnt van deze zeelieden, fterk 120 man, is reeds m deze flad taugekomen. Eergister bedroeg hst getal der der oorlogs¬ vaartuigen te Boulogne verzameld, reeds 350 en er werden eerdaags, nog verfcheiden afdelin¬ gen verwagt. De Engeliche hebben zïg op nieuw in onze a eren ooen zien, en jagt gemaak op vetfchei ÈJ»V4Penfe Vaartuigen; doctl vrugtioos, heb- fna,lf eive ilunne vervolging weten te ont- fnappen en te Calais binnen te lopen. f Douay, den 24 December, op bevel van d minister van oorlag word hier al het nodige gei iS C t0£ dtn doortogt vm reen aanzien yk corps troepen, het welk zig paar Duinke ken begeeft, den 30 dezer maand zal deze door togt beginnen en tot den 20 January duren, dit corps bedaar tut zes batal/ons fantery. drie regimenteu Paarderolk, nevens eniege artillery, in alies uitmakeade 7037 man en 129! paarden In onze gele,ïUGgietery en tuighuizen wordfehier dag en nagc gearbeid, en dagelyks Worden af- DdinSïke^V^artll,efty e" krygsbehoeftennaa{ Duinkerken gedaan, als mede naar Bourne en de gantfche kust. & Men verzekert, dat het uitgelezen corps trou- S!n hnrr-lT ^ A"^ geförmeÉ*rd vvord, uil mJ™"™e" K5 > "UITSCHLNAD. Ii,JRv?nKrRV 35 deccmher ^ verrei- Img van grondgebied tusfehen Pruisfen cnPeve ren, waarvan zedert enigen tyd gefprokenT thans tot ftand gebragt zynde, is daarvan d< offiicieele afkondiging te Erlangen gefcliied _ De bezitneming en organifatie der aan Pruisfen afgeftaneDistriften, zvnaan den Staats Minis Iter Baron von Hardenberg opgedraagen, en a r ene byzondere Comrnisfie. geprefideerd wor dende door den Kamer Prefident Schukmanr,, en den Legatie-Raad Nagler. ' BAlAAFSCHE REPUBLIEK. By den Zee raad der Bataaffche republiek zal van Zondag den 1 tot Za urda» deii 7 fanmrv inclufive prefideren Af R0^° " 7 JanU3ry Met brieven van L>nden van den 24 dezer heeft men, dat aldaar van de kennts der voort¬ durende {onderhandelingen, die traag vooit ^n door het afbreken der geregelde gemeenlchap berooft was RusIand hield men voor de eeSe- tV^0?fdheden' ^ie plegen was om m-tkriet dadigheid te werk te gaan, en te verre ver^ derd, om aan zyne flappen de werkzaamhp';,! te geven welken de o£digheden voXT Oostenryk als uitgeput door den laatfteu £\0a overladen met zorg tot handhaving van het Kei' C//) F.TSWIDDE Loterye!h*0"™' * # 14: i3 door H. van BORK Pr'J £ verzonden: Leerreden over Tob irHïv' ficctCy door de Voor-Ouders d^r ö nnmc ,l - ^ cct, tc voren pp7a<7 nx*rdai, i^t« Jaar 1(564, geftjcht ig. "S1-2""01, maardoor die der Gerefor- ïe Hoorn, (, Fe4ms^^Swjbm, Boektote cd Boekver^' r u j t* PT r,v"»1, "sitt.Ajfuc vutna- inhap met de Franfche regering hem verfchafc- als bndtrfteunende de aandringingen van Ras- land dóot voorftellen, flrekkende totverwyde^ing der Franlche troepeu ven de Eive voor het voorjaar, ten einde aan het Noorden van Duifch- land en byzonder aan Hamburg, de vryheidvan handel weder te geyen^ waarvan het verlies zig ten fterkften doet gevoelen in de nöorderlyke gewesten des ryks,: maEr dergelyken voorftel- len, meid men, zyn verre van eenig gewigt te zyn om het' evenwigt yan Europa te herftellen en dat de onbeflistheid, luan' het lot der Volken zo ('poenig zal veranderen a's het voor de meer» lerheid zou te wenfehvn zyn. Amsterdam, den 29 decanbe>•. Den23de¬ zer is in text! binnen gekomen, H. Janfen, va* Rotterdam naar Lisfabon. De Wind Zuid West. Niets uitgezeild. Den 29 dito binnen Capt. Dubbuts, Van Baltimore. De Wind Zuiden. Niets uitge¬ zeild. 5 Den r>.G dito is in het Vlie binnen gekomen / C. Meztnian, van Pe^ersburjj; dezelve lieefc in de^ gronden ten Anker gelegen en geflo¬ ten, is met benulp van twee Schuiten binnen georggt en 111 de floot gezeild, en heeft een anker en touw verloren. De Wind Z. Ws Niets uitgezeild. Den 27 dito binnen W. F. Ruiter, van de * eenoei. moet naar Londen ~y dezelve komt binnen door Jchade, heeft twee Man verloren n gaat naar Haringen om te repareren. W. f I. Boerman, van Leer j dezelve is in de floot gezeild. Niets uitgezeld. In de Maas binnen W. Auld, van Baltimo¬ re, dezelve ligt Qnarantaine op de rhede, en is doorjhnrden wind voor zvn Ankers gedreven leeft emge Ichade aan het roer en zit teucn den Noordy?al aan de Grond. 6 Den 23 dito zyn te Veere binnen gekomen. f. Jans en H. Jans, beiden van Marennes naar Amtwerpm beftemt. , . Den 20, November I. 1. js in het Amelander ^ae totaal Verongelukt het Schip van Capt D. Meyer, van Amfterdam raar Koppenhagen gediftineerd. De Capt. en Stuurman zyn be° iiouden, maar 2 Pasfagiers verongelukt Met de Engelfche Loids-Lyst\an 'den 22 dezer, heeft men onder anderen de volgende er ehten. By Dublin is gebleven een Americ -chip, met Vlas, Zaad ea Hop. De Pryzender ESèaea zyn als volgt- Bat. Refer. Losb. 1803 95 a' - na"den' Vrede Ï2 'A "a '? 4 Cf. a-ff , tft pa j+ ft l O 6v/5"Jf Nat Schuldb. 3 pf t. 40 1/4 l 10 „r. (Hit Vtriilg op 4, tarj^ 3/4 \