Tekstweergave van ha_1804_01_03_0002.jp2

E libris P. J. PERSIJN. N HOLLANDSCHE yan Dings dag i. COURANT. den 3 January. HH o !§--! 1 -|ö£|l " . 4) C Ï" N -JU'Sl O ~ nj .o gS -o g <5 g S.sj* COURANT word des Dingsdags en Vrydags voer een Stuiver Uigegeven. S P A N J E N. -ADRiD, den a December. Zo we Een uitvoerige Tabel van den flaat der Vry- £ | ö * willige Corps en der Land Militie, in Enge- u'SS , ^ IV 1 I t _ Anno»'. rrt "D « E hpj4^ je ö 5 i6 o-^aj (fo Wo u v^« E _ tas *2«S§3 Mhier als in alle de gedeeltens vai Europa, is de nieuwsgierige aan dagt op de groote Franfche Expe ditie gevestigd. Engeland draalt, om zich met opzichte van Sptr.je te yerklaaren,- het welk men, niet zonder waarlchynlykheid toe fchrvft,'aan de groote menigte Engelsch Ei¬ gendom, welk zich alhier en in alle onze ha vens bevindt. . .. , Inmiddels worden de toerustingen in alle dc Departementen onzer Marine voortgezet De Admiraal Gravino bevindt zich nog aan tHti in 'tEscuriaal; alle de Zee-Offiicieren, weini¬ ge uitgezonderd, hebben zich naar de hu ainéewézené posten moeten begeven* Je geruchten, die men uit Parys omtreni ene op handen zvnde verandering in ons Mi Difterie, heeft verfpreid, zyn van allen gront ontbloot. Z. E. de Prins de la Paz geniet by voortduring het onbepaaldfte vertrouwen by Hume Koninglyke Majefteiten, gelyk mede ir 7T(1 vak, de Minister der Buitenlandfche be r ekkingen don Pedro Cevallos, mitsgaders de F mande-Minister, don Soler, welke. bede ver- dienstelvke Staatsmannen, hetzelve in den vol¬ maakten graad bezitten, I T A L I E N. Genua, den io december. Niettegenftaan- de den oorlog sn de Waakzaamheid der Vy andelyke Kruisfers, zien wy nog by aanhou- denheid alleihande foorten van Levensmiddt Ien en Koopwaren aankomen, waardoor onze Handel in ene zekere levendigheid blyft, en wy aan niets hoegenaamd gebrék hebben. Ze dert den 3 zyn veifcheidene rykbeladene Koop- vaardyfehepen in onze Haven binnen gelopen. Men is nog fleeds werkzaam om onze Kus ten in den besten ftaat van verdediging te (tel¬ len , en men vemscmt dat ten dien einde nieu¬ we Batteryen onder anderen ook ene aan den mond van de Bifagno zal worden aangelegd. GROOT-BRITTANNIEN. Londen, den 20 december. De ftaat der Landmagt in de drie Verenigde Rykeu van Groot-Brictannien, zo als dezelve in de laatfte Zittingen van het Parlement is voorlegd, iprew te veel licht over de middelen van Verdedi¬ ging, welke dat Ryk tegen de magt der bran- fche Repub'iek thans in ftaat is over te (tellen, om daar van niet ene opgave te doen. die in het tegenwoordig tydftip van veel belang kan 'geacht worden. . . , ft__. De Landmagt van Groot-Brittannien beftaat Ö M 'G J=\ s 6 ^ M DJ»? "g-sa 5 § « P, « O O WliU^fc "vir ... ~ . " land en Schotland, brengt het aantal oer Opper Officieren dier Corpfen op 1046; dat der Ca- piteins op 4472; dat der Subalterne Officiers op 9918,* dat van den Staf ©pi 106; de Ser¬ geants op 14,787; de Tamboers op 6753; ?en Ier gemene Soldaten op 341,687. De ftaat der Ierfche Vrywilligere, insgelyks aan het Huis der Gemeenten voorgelegd, even -en Totaal van 82,941 Ma,1> waarvan 10,277 Cavallery en 64,756 infrnterie, zonder de Op- uer-Officieren; zynde de Capiteins begroot op (126; de Subalterne Officiers op 1206; de ^ Sergeants op 3578, en deTamboors en Trom- § « g g | g petters op 1003. v, "S-= ^ f M fS j* ^ c 2 >■ kn D |) J C A *», C OP *c 2 k « -5 SSvOgl .2 - SP n '3 & £ I §2 «=1 ca ^ ^ :ncia * "«O» . j o e®"'4 Deze begroting fchynt zo veel te minder ^ w ^ ^ UC L,OUUU«aSv va.» . .. hit gereguleerde Troepen; uit een gediscipli¬ neerd Corps van Provinciale Militie; ene Ke- ferve-Armee die voor het gronde gedeelte com- 'tieet is, dienende ter Recratering van de Li¬ nie-Troepen en de Militie; en eindelyk uit een zeer groot aautal Vry willigers; die alle te Z3- men genomen meet dan 500,000 belopen. S 8 5- S,i I: H F 0 «j e 1 ca •c feO .1-1 -o ï O EP g aj t> ' -O '2 s •§>-§ -S fe a S ^ ■' "*3 ~0 13 w > o. O «2 b,u P"Sj3 "O ra ö ..3 3 O u " e -o to ü c s ir C ' -a o C « o O -G- 55 KJ W _ bO n overdreven te zyn, naar mate de byzondereop- g g a"S iZ 5 rave van het getal der Vry willigers in fomimge £-5,3^ ^ 8, /rote Steden van het Ryk, berekend naar der- 9: 3' Welver bekende Volkrykheid , niet overmatig is. Daar en boven beloopt de Refeive- Armee voor ingeland en het Prinsdom Wallis 25,500; voor Schotland 5,500, en voor Ierland 6000 Man. Jezelve is echter nog lang niet voltallig, en de yver was in de laatfte Weken ten dien op¬ zichte verflauwd ,• zo dat de Secretaris van Oor- og het nodig oordeelde om de Graaffchappen tot het doen van nieuwe pogingen aan te (po- ren, en derzelver Vaderland siievenden nayver gaande temaken, door aan het Parlement eèn ■etflagi van den ftaat der Manfchappen, welke H.lk derzelver geleverd had te doen voorleggen. Hy deed dienvolgens daartoe ene Motie, wel¬ ke doorging. fransche republick. -abys den »8 December, in Brieven van St Malo, Brest en Marfells wordt gemeld, dat zeer veel Scheeps timmerlieden van daar naar Boulogne ^ en naar Antwerpen gezonden warden, _ g u 4, | = ^ Volgens Brieven van Marfeille m dato ^5"« u ^ «den dezer, zou voor agt dagen een Expedi¬ tie uit die Haven naar onze West- indifche El¬ anden gezeild zyn. . Door het Kaper-Fregat Egyptienne van Bour- deaux, zyn onlangs weder twee Engelfche Sche¬ pen, van Jamaica komende, genomen en in een Spaanfche haven opgebragr. Voor eenige dagen is eene Divifie platgeboom¬ de Vaartuigen yan hier naar Haavre varirok- K*De Zee-Prefect van gemelde Haven, heeft m alle de gemeente van zyn Arrondisfement doen aankondigen dat alle Zeelieden van 10 rot 60 Ja- a ö ^ jd ren oud, zich onverwyli by het Bureau der ?gmg Marine zullen hebben aan te geven. Alle Schui- pc C-° tevoerers en Matrozen te Rouen hebben aan¬ zegging jontvangen om zich tot den dienft der Nationale Flotille gereed te houden. . Naar men verneemt, zal van alle onze Regi¬ menten van Linie een zeker getal Manfchappen worden uitgekozeu, die onder den naam va» Keurbende, dep eerften Conful In de Expeditie tegen Engeland verzeilen moeten v. 5 c ^ Ö g J3 l) O « > O .- W34? > ^ W C '-a o O c:^ O 2 u< t) "O r- J4 O) c ,H G 5? 'T-? T3 aj Si JR a C UJG ïü M o c a> -3 w JJjD «n -*■» .fJS 1/5 3 ü ll|18a r tn w a w <^-0 ^ c .a _ y fl a o ^ rt . gj t) « ^ g 1 ^ §< 5 g.'-3 .«a- 'a *"■ •« É N- 4, i verzeilen moeten. , u {Het VAvoifW da kant.)S | I •u gf